Upravit stránku
 • Obchodní podmínky kamenné prodejny

  TOP GRANITE s.r.o.

  Ujezd 66, 294 42 Luštěnice u Ml. Boleslavi

  tel.: 326 357 290, mobil 603 279 117

  Všeobecné obchodní podmínky pro kamennou prodejnu

  (Tyto podmínky neplatí pro elektronický obchod www.topgranite.cz ! )

  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky či VOP) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání a je-li tak uvedeno, jsou nedílnou součástí veškerých  kupních smluv včetně rámcových, smluv o dílo,  potvrzených objednávek na základě odsouhlasené cenové nabídky či jiných forem  smluv  (dále jen smluv), kde jednou ze smluvních stran je firma Top Granite s.r.o.. VOP jsou základními podmínkami pro kamenné výrobky dodávané firmou TOP GRANITE s.r.o. jejím zákazníkům (včetně konečných odběratelů).

  TOP GRANITE s.r.o., IČ: 25716468, je ve VOP jednotně označena jako prodávající, byť je v konkrétním právním vztahu v postavení zhotovitele. Smluvní partner (zákazník) firmy TOP GRANITE s.r.o. je ve VOP označen jako kupující, byť je v konkrétním smluvním vztahu v postavení objednatele. Plnění prodávajícího dle VOP je nazýváno zboží, výrobek, dílo či zakázka. Kamenné prvky dodávané prodávajícím splňují veškeré fyzikálně mechanické vlastnosti dle ČSN EN 1467, 1468, 1469, 12058 (ČSN 73 3251) TNSK 05/95 a přidružených norem (pevnost v tlaku, obrusnost, nasákavost, odolnost proti mrazu a vlivu povětrnosti). Kvalita a vlastnosti dodávaných materiálů jsou prověřeny průkazními zkouškami a potvrzeny příslušnými osvědčeními s vydáním ES prohlášení o shodě a doprovázejících vlastností výrobků označení CE. Kámen, jako přírodní materiál, může ve své struktuře vykazovat odlišnost ve zbarvení i ve své zrnitosti oproti předloženým vzorkům. Referenční vzorek neznamená nutně naprostou shodu mezi vzorkem a aktuální výrobou. Vždy se může vyskytnout přirozená proměnlivost. Zvláštní požadavky na vzhled a zbarvení jednotlivých kusů se musí konkrétně vyjádřit v objednávce, přičemž je nutno vzít v úvahu přirozené vlastnosti daného druhu horniny.

  Objednávka, uzavření smlouvy

  Objednání zboží provádí kupující vždy písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná faxem, e-mailem, prostřednictvím datové schránky. Objednávky na zboží vyráběné na zakázku jsou předkládány zpravidla na základě předchozí nabídky, vypracované prodávajícím. Objednávky se adresují na prodávajícího (obchodní oddělení) nebo se provádějí osobní návštěvou v sídle prodávajícího. Termín zhotovení zakázky je zpravidla do 6 týdnů od akceptace objednávky a odsouhlasení cenového rozpočtu po zaměření, dodání všech potřebných podkladů, zaplacení zálohy a zaměření, je-li to součástí objednávky, neupravuje-li objednávka či písemná dohoda stran jinak.

  Přesný datum odběru výrobků, dodání, montáž a předání díla pokud nelze stanovit při objednání, bude vždy sdělen elektronicky. Na případné ústní dohody jednotlivých prodejců v průběhu realizace nebude brán zřetel.

  •  Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

  a) druh výrobku, druh materiálu, požadované množství, specifikaci povrchové úpravy, požadavky na vzhled a zbarvení jednotlivých kusů, požadavky na přesahy, umístění výřezů a otvorů,dělení desek a směr fládru,

  b) odsouhlasenou cenu dle vypracované cenové nabídky (cenová nabídka má platnost 4 týdny od jejího vypracování a doručení kupujícímu) nebo přímo sjednanou dohodou bez cenové nabídky,

  c) termín dodání zboží nebo jeho osazení, místo dodávky nebo montáže, způsob dopravy a způsob úhrady ceny,

  d) jméno a příjmení /obchodní firma kupujícího, adresu bydliště/sídla resp. místa podnikání, fakturační a doručovací adresu kupujícího, liší-li se od adresy bydliště či sídla kupujícího,

  e) jméno osoby oprávněné jménem kupujícího jednat, vč. telefonického či e-mailového spojení.

  f) datum narození/IČO, DIČ kupujícího, kontaktní údaje, případně bankovní spojení a číslo účtu

  • Objednávka s uvedením cen, specifikací  výrobků ostatních dodacích dle podmínek a) až f) platí za přijatou     pouze tehdy, je-li prodávajícím písemně potvrzena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu, kdy údaje v objednávce musí odpovídat  těmto obchodním podmínkám vč. zaplacení zálohy min. 50% z celkové ceny a možnosti splnění požadovaného termínu dodávky, není-li ujednáno jinak. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé z chybných údajů sdělených kupujícím.

  Zakázky se zaměřením – nedílnou součástí každé objednávky, příp. smlouvy o dílo je kupujícím nebo jím pověřenou osobou podepsaný záznam o zaměření, kde kupující sice neodpovídá za rozměry stanovené zaměřovacím technikem prodávajícího, avšak veškeré požadavky na přesahy desek, umístění otvorů a výřezů,dělení desek, směr fládru (pokud se jedná o materiál fládrovaný) apod. je povinen kupující uplatnit nejpozději při zaměření po dohodě se zaměřovacím technikem prodávajícího. Na pozdější změny nebude brán zřetel. Pokud se kupující nevyjádří k výše uvedeným skutečnostem, stanoví je prodávající tak, jak je u zakázek uvedeného typu obvyklé a technicky možné.  V případě změny v dělení a fládrování desek oproti původnímu návrhu může být pozměněna cenová kalkulace. Termín pro dokončení díla, jehož součástí je montáž, je podmíněn spolupůsobením kupujícího, termínem předání a převzetí staveniště, potvrzením cenového rozpočtu a potvrzení vzorku přírodního kamene vč. výpisu prvků pro výrobu, minimálně 3-5 týdnů po předání a převzetí staveniště.

  Zakázky s osazením se řídí technickou dokumentací výrobku zpracovanou autorizovanou osobou podle ustanovení § 4 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a s přihlédnutím ČSN 73 32 51 navrhování konstrukcí kamene.

  V případě montáže jsou v cenové nabídce započítána standardní minerální lepidla, spárovací hmoty nebo spojovací tmely určené prodávajícím. V případě požadavku na speciální popř. epoxidová lepidla či spárovací hmoty musí být tyto oceněny zvlášť a o tuto položku je navýšena konečná cena.

  • V případě stavební nepřipravenosti či špatné stav. připravenosti ze strany kupujícího mu budou případné vícepráce účtovány sazbou 500 Kč/hod. plus spotřebované podkladové či jiné hmoty dle skutečnosti, pokud budou použity. Při montáži nejsou součástí zakázky zednické práce – začištění a spárování zdiva, vymalování, závěrečný úklid a pod. Nestejné styčné spáry mezi zdivem a parapety, dlažbou, soklem atd., způsobené nerovností zdiva či navazujícího stávajícího obkladu se nepovažují za vadu a nejsou předmětem reklamace. Při montáži kuchyňských a koupelnových desek není součástí prací prodávajícího montáž dřezů a umyvadel. Rovněž tak součástí plnění zakázky není dodávka vyřezaných částí desek pro dřezy, umyvadla či jiné odřezy materiálu.
  • V případě zrušení zakázky ze strany kupujícího mu budou prodávajícím vyúčtovány náklady spojené s přípravou a realizací zakázky + storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny zakázky.

  Předmět zakázek, jakost

  • Zakázky jsou zhotoveny dle specifikace kupujícího nebo na základě konkrétního požadavku kupujícího. V případě zhotovení desky s otvorem pro varnou desku a dřez je min.šíře desek 60 cm a min. rozměr v nejužším místě výřezu je 7 cm. U výřezu pro spodní dřez je min. rádius 62 mm.
  • Prvky a provedení, které nejsou kupujícím výslovně specifikovány v objednávce, provádí prodávající samostatně a není později při určení způsobu provedení vázán pokyny kupujícího. Provedení je v souladu s technickou dokumentací výrobku a systémem řízení zpracovaný autorizovanou osobou č.218 pro prodávajícího podle ustanovení § 4 Nařízení vlády č.163/2002 Sb.
  • Tolerance nominální tloušťky v mm dle ČSN EN 1469:12 až30 mm ±10%, 30až80 mm ±3 mm, více než 80 mm ±5 mm ,
  • Tolerance délky a šířky v mm: do 600 mm a do tloušťky 50mm ±1mm, do 600 mm a tloušťky nad 50 mm ± 1,5 mm, nad délku 600 mm a tloušťky do 50 mm ±2 mm, nad600 mm a tloušťky nad 50mm ±3mm
  • Tolerance nominální tloušťky v mm dle ČSN EN12058: 12 až15 mm ± 1,5 mm, 15 až 30 mm ± 10%, 30 až 80 mm ± 3 mm,více než 80 mm ± 5mm,
  • Tolerance délky a šířky v mm: do 600 mm a do tloušťky 50 mm ±1mm, do 600 mm a tloušťky nad 50 mm ± 1,5 mm, nad délku 600 mm a tloušťky do 50 mm ±2 mm, nad 600 mm a tloušťky nad 50mm ±3mm.
  • U desek délky nad 2 m s realizací výřezu, musí být prodávajícím potvrzena reálná možnost dodání. V opačném případě, i když bude deska realizována v daném rozměru a dojde k jejímu rozlomení, bude stávající deska zkrácena a dělena nebo nastavena do celkové délky a kupující musí akceptovat vznik spáry a to, že deska nebude opětovně vyráběna v celku.
  • Prodávající je oprávněn umístit na dodávané výrobky logo své firny vč. kontaktních údajů, toto však nesmí nikterak zasahovat do funkčních ploch výrobku, narušovat vnější estetický pohled či jinak bránit účelu používání daného výrobku.
  • Pokud kupujícím vybraný kámen vykazuje odlišnost barvy či nekompaktní celistvost struktury povrchu kamene, pórovitost povrchu, drobné otvory či vlasové trhliny-lasce, mohou být tyto vyplněny tmely, které se barevně shodují s daným kamenem a rozsah použití nemá vliv na pevnost či funkčnost výrobku a nepovažuje se to za vadu materiálu. Konečná úprava povrchu přírodního kamene může zahrnovat použití vysprávek, plniv nebo jiných podobných materiálů k opravě dutin, poruch a trhlin. Tato úprava je konečná a je pokládána za součást běžného zpracování kamene.
  • Některé materiály požadované v opalovaném povrchu nebo povrchu Antic mohou vykazovat tzv.“řádkování“. Design povrchu kamene tvoří pruhy.

  Prodávající si vyhrazuje právo provádět takové změny na výrobcích a předmětu zakázek, které jsou motivovány modernizací technologie, výrobními inovacemi a nebo vedou ke zvýšení kvality předmětu zakázky.

  Ceny

  o Ceny výrobků (díla) jsou určeny cenovou kalkulací platnou v době uskutečnění dodávky po písemném odsouhlasení prodávajícím. Pokud po zaměření vznikne cenový rozdíl vlivem změny rozsahu zakázky, bude cenová nabídka upravena a kupující je povinen tuto cenu akceptovat a navýšení zaplatit.

  Platební podmínky, smluvní pokuty

  • V případě objednání výrobků (díla) na zakázku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zálohu v termínu a v dohodnuté výši – nejméně však 50 %, u zakázek s vyššími vstupními náklady 75 % odsouhlasené kupní ceny, pokud se strany nedohodnou jinak.

  Objednávka s montáží: druhá zálohová platba bude uhrazená před montáží – doplatek do plné výše ceny materiálu včetně opracování

  • Doplatek kupní ceny do plné výše musí být uhrazen minimálně tři dny předem před dohodnutým termínem plnění dodávky připsáním na účet Prodávajícího a Kupující prokáže zaplacení originálem výpisu svého peněžního ústavu, ze kterého jednoznačně vyplývá, že peněžní ústav provedl předmětnou platbu ve prospěch prodávajícího. Není-li doplatek uhrazen výše uvedeným způsobem, bude doplatek zaplacen v hotovosti při odběru výrobku nebo nejpozději při jeho montáži. Není-li ujednáno jinak, tento den je termínem splatnosti Kupní ceny (ceny díla).
  • Není-li doplatek ceny uhrazen ve výše uvedeném termínu, je prodávající oprávněn pozdržet dodávku výrobků (díla) do doby uhrazení doplatku. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním výrobků či díla a neodpovídá za škody, které vzniknou kupujícímu z důvodu pozdního plnění.
  • V případě, že kupující nezaplatí cenu díla v hotovosti v den montáže (pokud tak bylo dojednáno), je prodávající oprávněn dílo na náklady kupujícího odmontovat a odvézt. To platí i v případě, že kupující nebo jím pověřená osoba se nezúčastní předání díla (výrobků) v avizovaném termínu.
  • Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na povinnost kupujícího zaplatit cenu zboží (díla) v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě.
  • V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny zboží (díla) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,5% z částky, s jejíž úhradou je v prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, pokud mu tato v souvislosti s pozdní úhradou vznikla.
  • V případě stavební nepřipravenosti ze strany kupujícího, a tím zněmožnění plnění ze strany prodávajícího v daném termínu, budou kupujícímu vyúčtovány vícenáklady spojené s narušením plynulosti realizace zakázky. Kdy je fragmetace realizace zakázky do částečných výrobních celků spojena s dalšími vícenáklady na administrativu, dopravu a delší nestrojové časy. Navýšení činí 10% z celkové ceny zakázky.
  • Nedodržením platebních podmínek ztrácí kupující nárok na rabaty a slevy poskytnuté mu prodávajícím v rámci “smlouvy“, k níž se uvedené platby a platební podmínky vztahují. Prodávající je oprávněn tyto „ztracené“ rabaty a slevy kupujícímu vyúčtovat včetně DPH a kupující je povinen tuto částku prodávajícímu zaplatit.
  • Pro případ, že kupující nepřevezme zaplacené zboží nebo jeho část, bude mu toto zboží nebo jeho část rezervována maximálně 21 dnů. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení s převzetím zboží skladovací náklady ve výši 0,1% z kupní ceny tohoto zboží.   Pokud přes písemnou výzvu kupující nepřevezme zboží do 60 dnů od doručení výzvy, má se za to, že odstoupil od smlouvy a je povinen uhradit veškeré náklady s výrobou zboží spojené.
  • Každý odběr zboží nikoli přímo kupujícím je možno uskutečnit pouze po avízu Kupujícího o zmocnění dopravce (řidiče) či jiné osoby, která pro kupujícího převzetí provádí.

  Obaly

  • Výrobky jsou dodávány buď samostatně nebo na přepravních paletách. Cena palet není zahrnuta do ceny výrobků a jsou zapůjčovány oproti záloze ve výši 300,Kč/1ks. V případě nevrácení palet do 30 dnů je Prodávající oprávněn kupujícímu účtovat 300,-Kč/1kus a může následně odmítnout převzetí palet. Náklady na vrácení palet hradí Kupující.

  Skladování a použití dodaných výrobků musí být v souladu s pokyny vydanými Prodávajícím a uznávány v oboru Kamenictví. Je věcí Kupujícího si tyto pokyny (pravidla) opatřit.

  Výrobky je nutno skladovat na paletách uložených na tvrdém, rovném podkladě nebo v kovových stojanech tomu určených.

  Ochrana a ošetření kamene proti poškození – návod k použití.

  • Přírodní kámen se čistí omýváním vodou, případně s přísadou saponátových prostředků

  rozpuštěných ve vodě, doporučených pro kámen. Povrch kamene se nesmí čistit roztoky anorganických kyselin (solnou, sírovou aj.) a louhy, protože dochází k narušení povrchové zóny a otevření pórů. Přirozenou nasákavost kamene lze podstatně snížit impregnací, která je prováděna na objednávku kupujícím a za cenový příplatek (není součástí běžné zakázky).

  • Výrobky nutno chránit před potřísněním mazivy, naftou, barvivy, rzí a jinými látkami, které mohou v některých druzích kamene zanechat skvrny.
  • Kamenné výrobky je třeba chránit před mechanickým poškozením, a to jak rázem, tak vrypem. U leštěných dlažeb se doporučuje soustava rohožek proti přinášení abrazivních částic (např. písek).
  • Zakázky, jejichž součástí je montáž, je kupující povinen ochránit proti namočení 24 hod., proti zátěži 48 hod., proti mrazu a přímému slunci pak dle momentálních povětrnostních podmínek.

  Zakázka je splněna:

  Předáním zboží/naložením na dopravní prostředek kupujícího nebo veřejnému dopravci k přepravě

  pro kupujícího v sídle prodávajícího.

  Předáním zboží/vyložením na místě určeném kupujícím v objednávce, je-li doprava zajišťována prodávajícím.

  Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

  • Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží/dílu úplným zaplacením kupní ceny/ceny díla.
  • Za ukončení díla ze strany prodávajícího se považuje jeho předání kupujícímu a úplné zaplacení kupní ceny. Dílo se považuje za předané a převzaté písemným potvrzením o převzetí a předání díla. V případě, že se kupující nevyjádří v předávacím protokolu jinak či vůbec, má se dílo za převzaté bez závad.
  • Předáním zboží/zhotoveného díla a zaplacením kupní ceny/ceny díla nabývá kupující vlastnické právo.  Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží/díla. Prodávající zodpovídá za případné vady a nedodělky díla v době jeho předání.

  Záruční podmínky, reklamace

  • Vadný prvek z kamene je takový prvek, který jednou či více hodnotami rozměrů, tvarů, fyzikálních vlastností a hodnotami nebo znaky povrchové úpravy neodpovídá požadavkům stanovených ČSN EN nebo technické dokumentaci.
  • Za vadu se nepovažuje změna barvy nebo struktury materiálu, jelikož se jedná o přírodní kámen.   Za vadu se nepovažují žilky, vlásečnice a pruhy vzniklé tektonickou činností, případně přírodní trhliny vyplněné druhotnými materiály či konečná úprava povrchu za použití vysprávek, plniv nebo jiných podobných materiálů (viz výše).
  • U výrobků, jejíchž hraniční rozměry překročí 2 bm nebo údaje uváděné v technických listech, neposkytuje Prodávající záruku a neručí za rozměrovou a tvarovou stabilitu výrobku.
  • Z odpovědnosti za vady se vylučuje zboží/dílo, k jehož poškození došlo po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vlivem přepravy, neodborným skladováním, mechanickým nebo chemickým poškozením, opotřebením, neodbornou montáží a manipulací, nesprávným užíváním, živelnou pohromou apod.
  • Prodávající neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny souvislostmi spojenými s vadou na nemovitosti, (např. nepevné a praskající podloží, podlaha, zdivo apod.) a použitím věcí předaných mu ke zpracování kupujícím v případě, že prodávající ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně prodávající upozornil a kupující na jejich použití trval.
  • Dojde-li k poškození zboží/díla kupujícím nebo v důsledku dostatečně nezabezpečení staveniště před vstupem třetích osob před jeho předáním, nese kupující náklady spojené s opravou tohoto poškození.
  • Zjištěné vady a nedodělky se reklamují ihned při převzetí zakázky kupujícím.

  Oznámení vad je třeba provést písemnou formou, uvést, jak se vady projevují a jaký nárok z toho titulu kupující uplatňuje. K projednání reklamace se strany sejdou ve sjednaném termínu. Odsouhlasené oprávněně uplatněné vady budou prodávajícím odstraněny v dohodnutém termínu.  

  • Prodávající má právo po oznámení vad provést prohlídku reklamovaného zboží/díla , a to i opakovaně, a kupující je povinen tuto prohlídku umožnit. O této prohlídce učiní strany zápis. V případě, že výrobky jsou zabudovány do stavby, a ta později začne vykazovat vady (např. popraskané podlahy, stěny, nestabilní podloží, nedostatečné fixní obkládané konstrukce, korpusy kuchyní atd.), nenese prodávající odpovědnost za případné vícenáklady, spojené s vyřizováním takové reklamace v případě demontáže či dočasného omezení užívání. Pro výrobky předané kupujícímu v sídle prodávajícího, je místem uplatnění reklamace toto sídlo (Újezd 66).
  • V případě uznání odpovědnosti za vady zboží/díla  prodávající vady díla odstraní náhradní dodávkou za chybějící nebo vadné zboží, opravou věci/díla nebo slevou z kupní ceny/ceny díla.  Kupující pověřuje prodávajícího právem volby způsobu odstranění vady.
  • Nedodržením podmínek pro řádné uplatnění vad zboží/díla ze strany kupujícího se reklamace nepovažuje za platně učiněnou. Prodávající se v tomto případě zprošťuje odpovědnosti z vadného plnění.
  • Pokud není dohodnuto jinak, platí pro vady zboží/díla příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
  • Vyšší moc, zproštění odpovědnosti

  Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností plynoucích z uzavřených smluv ve smyslu těchto VOP, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit (vyšší moc).

  Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody vzniklé v důsledku kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami (např. zhotoviteli stavby, dodavateli dílčích plnění), zejména za škody následné nebo nepřímé.

  Všeobecná a závěrečná ustanovení

  • Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro právní jednání mezi prodávajícím a kupujícím příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

   Osobní údaje kupujícího, které jsou poskytnuty dobrovolně prodávajícímu za účelem splnění objednávky (smlouvy), jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu smlouvy uzavírané s kupujícím.

  • Prodávající si vyhrazuje provádět změny těchto obchodních podmínek. Změněná ustanovení, které druhá strana resp. kupující nemohl rozumně očekávat, jsou vůči němu neúčinná, pokud je výslovně nepřijal.

  Újezd, duben 2016

 • Obchodní podmínky E-SHOP

  Obchodní podmínky E-SHOPU společnosti TOP GRANITE s.r.o.

  se sídlem: Újezd 66, Luštěnice u Ml. Boleslavi, PSČ 294 42, IČO: 257 16 468 DIČ: CZ25716468

  Zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 63800

  Kontakty: e-mail: info@topgranite.cz, tel.: +420 326 357 290, mobil: +420 603 279 117

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.topgranite.cz

  Zodpovědná osoba za e-shop: Miloš Dvořák

  1. Úvodní ustanovení
   1. Tyto obchodní podmínky E-shopu (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TOP GRANITE s.r.o., se sídlem Újezd 66, Luštěnice u Ml. Boleslavi, PSČ 294 42, identifikační číslo: 257 16 468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 63800 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, případně třetí osoby. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.topgranite.cz/e-shop, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
   2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.topgranite.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
   3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   5. Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
   6. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.topgranite.cz/obchodni-podminky a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
   7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
     
  2. Webové rozhraní
   1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět hledání a objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
   2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
   4. Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní, nebo jeho části nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
     
  3. Uzavření kupní smlouvy
   1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, nebo zakázkové výrobě a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
   2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    1. kontaktních údajích kupujícího,
    2. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    3. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
    4. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
    5. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
   4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
   5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
   7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
   8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
     
  4. Cena zboží a platební podmínky
   1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
    1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Újezd 66, Luštěnice, PSČ 294 42;
    2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; (cena zboží a přepravních služeb + 100 Kč (slovy: Jedno sto korun českých.) za dobírku);
    3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti Reiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“):
    4. č. ú.: 6742068001 / 5500
   2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.
   4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
   6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
     
  5. Odstoupení od kupní smlouvy
   1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
   2. Zboží upravované na přání kupujícího je takové zboží, u kterého je doba expedice udávána v popisu zboží na webovém rozhraní delší 3 dnů. Toto zboží je zakázkově formátováno a upravováno dle přání zákazníka a je po dohodě možné je dodávat i v jiných rozměrech než je uvedeno na webovém rozhraní.
   3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.27 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@topgranite.cz.
   4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.31.29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: Deset procent.) z kupní ceny zboží za každý den prodlení, minimální výše pokuty činí 1000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých.), maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
   5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
   6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.5 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
   7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
     
  6. Přeprava a dodání zboží
   1. Způsob doručení zboží určuje kupující výběrem ve webovém rozhraní. Varianty výběru jsou :
    1. osobní převzetí – dodání zboží probíhá ze skladu prodávajícího
    2. Toptrans – dodání zboží probíhá na adrese udané kupujícím v objednávce. Adresa se musí nacházet na území České republiky.
    3. Cena přepravy zboží na adresu udanou kupujícím je smluvní cena přepravce a je závislá na hmotnosti a vzdálenosti přepravovaného zboží. Tato cena smluvní přepravu je uvedena (kalkulována) v objednávce.
   2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího – Toptrans, může kupující zvolit jednu z variant pro dodací lhůtu:
    1. STANDARD – doručení do 24 hod.;
    2. TOPTIME – garance dopoledního doručení do 12 hod. (Příplatek ve výši 25% (slovy: Dvacet pět procent.) z ceny přepravního tarifu.);
    3. TOP-PRIVAT – večerní doručení 16-20 hod. (Příplatek 300,- Kč (slovy: Tři sta korun českých.));
    4. TOP-WEEKEND – sobotní doručení do 13 hod. (Příplatek ve výši 50% (slovy: Padesát procent.) z ceny přepravního tarifu + 500,- Kč. (slovy: Pět set korun českých.) paušál );
    5. nebo pro dodatkové služby spojené s doručením zboží:
    6. DOBÍRKA – výběr hotovosti za cenu zboží; (Příplatek ve výši 100,- Kč (slovy: Jedno sto korun českých.);
    7. TELEFONICKÁ AVIZACE – 1 hodinu před doručením (Příplatek ve výši 20,- Kč (slovy: Dvacet korun českých.));
    8. TOP-COMFORT – výnos zboží do patra za asistence příjemce (Příplatek 300,- Kč (slovy: Tři sta korun českých.) maximální hmotnost do 80 kg);
    9. TOP-COMFORT PLUS – výnos zboží do patra bez asistence příjemce (Příplatek 600,- Kč (slovy: Šest set korun českých.) maximálně 3 ks do celkové hmotnosti do 80 kg);
    10.   ZPĚT EPAL – zpětné doručení palety typu EUR (Příplatek 50,- Kč (slovy: Padesát korun českých.) za 1ks);
    11. Podrobnosti o přepravě a výše uvedených variantách služeb jsou uvedeny na webové adrese: www.toptrans.cz
   3. Dodací lhůty začínají plynout ve všech zvolených případech v 18 hodin ode dne převzetí zásilky. Den převzetí zásilky je dnem expedice zboží a je uveden v popisu zboží.
   4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 1% (slovy:Jedno procento.) z ceny zboží minimálně však 100,- Kč (slovy: Jedno sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
   5.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
   7. Zboží je dodáváno samostatně, nebo na přepravních paletách typu EUR. Cena těchto palet není zahrnuta do ceny zboží nebo dodání zboží a činí 300,- Kč (slovy: Tři sta korun českých). Zpětné dodání těchto palet do skladu prodávajícího je možné pomocí smluvního přepravce
   8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
     
  7. Odpovědnost za vady, záruka
   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
   2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména pak obchodními podmínkami společnosti TOP GRANITE s.r.o.. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
   3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
   4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
   5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Újezd 66, Luštěnice u Mladé Boleslavi, PSČ 294 42.
     
  8. Další práva a povinnosti smluvních stran
   1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
   2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
   3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
   4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
   5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
     
  9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
   1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doručovací adresu, pokud je odlišná od adresy bydliště a kupující na tuto adresu požaduje doručení zboží (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
   3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
   4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
   6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
   8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.56) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
    2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
   9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   10.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  10.  Doručování
   1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
   2. Zpráva je doručena:
    1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
    2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
    3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
    4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
  11.  Záverečná ustanovení
   1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
   3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
   4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Nahoru