Upravit stránku
 • Obchodní podmínky kamenné prodejny

  TOP GRANITE s.r.o.

  Ujezd 66, 294 42 Luštěnice u Ml. Boleslavi

  tel.: 326 357 290, mobil 603 279 117

  Všeobecné obchodní podmínky pro kamennou prodejnu

  (Tyto podmínky neplatí pro elektronický obchod www.topgranite.cz ! )

  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky či VOP) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání a je-li tak uvedeno, jsou nedílnou součástí veškerých  kupních smluv včetně rámcových, smluv o dílo,  potvrzených objednávek na základě odsouhlasené cenové nabídky či jiných forem  smluv  (dále jen smluv), kde jednou ze smluvních stran je firma Top Granite s.r.o.. VOP jsou základními podmínkami pro kamenné výrobky dodávané firmou TOP GRANITE s.r.o. jejím zákazníkům (včetně konečných odběratelů).

  TOP GRANITE s.r.o., IČ: 25716468, je ve VOP jednotně označena jako prodávající, byť je v konkrétním právním vztahu v postavení zhotovitele. Smluvní partner (zákazník) firmy TOP GRANITE s.r.o. je ve VOP označen jako kupující, byť je v konkrétním smluvním vztahu v postavení objednatele. Plnění prodávajícího dle VOP je nazýváno zboží, výrobek, dílo či zakázka. Kamenné prvky dodávané prodávajícím splňují veškeré fyzikálně mechanické vlastnosti dle ČSN EN 1467, 1468, 1469, 12058 (ČSN 73 3251) TNSK 05/95 a přidružených norem (pevnost v tlaku, obrusnost, nasákavost, odolnost proti mrazu a vlivu povětrnosti). Kvalita a vlastnosti dodávaných materiálů jsou prověřeny průkazními zkouškami a potvrzeny příslušnými osvědčeními s vydáním ES prohlášení o shodě a doprovázejících vlastností výrobků označení CE. Kámen, jako přírodní materiál, může ve své struktuře vykazovat odlišnost ve zbarvení i ve své zrnitosti oproti předloženým vzorkům. Referenční vzorek neznamená nutně naprostou shodu mezi vzorkem a aktuální výrobou. Vždy se může vyskytnout přirozená proměnlivost. Zvláštní požadavky na vzhled a zbarvení jednotlivých kusů se musí konkrétně vyjádřit v objednávce, přičemž je nutno vzít v úvahu přirozené vlastnosti daného druhu horniny.

  Objednávka, uzavření smlouvy

  Objednání zboží provádí kupující vždy písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná faxem, e-mailem, prostřednictvím datové schránky. Objednávky na zboží vyráběné na zakázku jsou předkládány zpravidla na základě předchozí nabídky, vypracované prodávajícím. Objednávky se adresují na prodávajícího (obchodní oddělení) nebo se provádějí osobní návštěvou v sídle prodávajícího. Termín zhotovení zakázky je zpravidla do 6 týdnů od akceptace objednávky a odsouhlasení cenového rozpočtu po zaměření, dodání všech potřebných podkladů, zaplacení zálohy a zaměření, je-li to součástí objednávky, neupravuje-li objednávka či písemná dohoda stran jinak.

  Přesný datum odběru výrobků, dodání, montáž a předání díla pokud nelze stanovit při objednání, bude vždy sdělen elektronicky. Na případné ústní dohody jednotlivých prodejců v průběhu realizace nebude brán zřetel.

  •  Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

  a) druh výrobku, druh materiálu, požadované množství, specifikaci povrchové úpravy, požadavky na vzhled a zbarvení jednotlivých kusů, požadavky na přesahy, umístění výřezů a otvorů,dělení desek a směr fládru,

  b) odsouhlasenou cenu dle vypracované cenové nabídky (cenová nabídka má platnost 4 týdny od jejího vypracování a doručení kupujícímu) nebo přímo sjednanou dohodou bez cenové nabídky,

  c) termín dodání zboží nebo jeho osazení, místo dodávky nebo montáže, způsob dopravy a způsob úhrady ceny,

  d) jméno a příjmení /obchodní firma kupujícího, adresu bydliště/sídla resp. místa podnikání, fakturační a doručovací adresu kupujícího, liší-li se od adresy bydliště či sídla kupujícího,

  e) jméno osoby oprávněné jménem kupujícího jednat, vč. telefonického či e-mailového spojení.

  f) datum narození/IČO, DIČ kupujícího, kontaktní údaje, případně bankovní spojení a číslo účtu

  • Objednávka s uvedením cen, specifikací  výrobků ostatních dodacích dle podmínek a) až f) platí za přijatou     pouze tehdy, je-li prodávajícím písemně potvrzena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu, kdy údaje v objednávce musí odpovídat  těmto obchodním podmínkám vč. zaplacení zálohy min. 50% z celkové ceny a možnosti splnění požadovaného termínu dodávky, není-li ujednáno jinak. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé z chybných údajů sdělených kupujícím.

  Zakázky se zaměřením – nedílnou součástí každé objednávky, příp. smlouvy o dílo je kupujícím nebo jím pověřenou osobou podepsaný záznam o zaměření, kde kupující sice neodpovídá za rozměry stanovené zaměřovacím technikem prodávajícího, avšak veškeré požadavky na přesahy desek, umístění otvorů a výřezů,dělení desek, směr fládru (pokud se jedná o materiál fládrovaný) apod. je povinen kupující uplatnit nejpozději při zaměření po dohodě se zaměřovacím technikem prodávajícího. Na pozdější změny nebude brán zřetel. Pokud se kupující nevyjádří k výše uvedeným skutečnostem, stanoví je prodávající tak, jak je u zakázek uvedeného typu obvyklé a technicky možné.  V případě změny v dělení a fládrování desek oproti původnímu návrhu může být pozměněna cenová kalkulace. Termín pro dokončení díla, jehož součástí je montáž, je podmíněn spolupůsobením kupujícího, termínem předání a převzetí staveniště, potvrzením cenového rozpočtu a potvrzení vzorku přírodního kamene vč. výpisu prvků pro výrobu, minimálně 3-5 týdnů po předání a převzetí staveniště.

  Zakázky s osazením se řídí technickou dokumentací výrobku zpracovanou autorizovanou osobou podle ustanovení § 4 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a s přihlédnutím ČSN 73 32 51 navrhování konstrukcí kamene.

  V případě montáže jsou v cenové nabídce započítána standardní minerální lepidla, spárovací hmoty nebo spojovací tmely určené prodávajícím. V případě požadavku na speciální popř. epoxidová lepidla či spárovací hmoty musí být tyto oceněny zvlášť a o tuto položku je navýšena konečná cena.

  • V případě stavební nepřipravenosti či špatné stav. připravenosti ze strany kupujícího mu budou případné vícepráce účtovány sazbou 500 Kč/hod. plus spotřebované podkladové či jiné hmoty dle skutečnosti, pokud budou použity. Při montáži nejsou součástí zakázky zednické práce – začištění a spárování zdiva, vymalování, závěrečný úklid a pod. Nestejné styčné spáry mezi zdivem a parapety, dlažbou, soklem atd., způsobené nerovností zdiva či navazujícího stávajícího obkladu se nepovažují za vadu a nejsou předmětem reklamace. Při montáži kuchyňských a koupelnových desek není součástí prací prodávajícího montáž dřezů a umyvadel. Rovněž tak součástí plnění zakázky není dodávka vyřezaných částí desek pro dřezy, umyvadla či jiné odřezy materiálu.
  • V případě zrušení zakázky ze strany kupujícího mu budou prodávajícím vyúčtovány náklady spojené s přípravou a realizací zakázky + storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny zakázky.

  Předmět zakázek, jakost

  • Zakázky jsou zhotoveny dle specifikace kupujícího nebo na základě konkrétního požadavku kupujícího. V případě zhotovení desky s otvorem pro varnou desku a dřez je min.šíře desek 60 cm a min. rozměr v nejužším místě výřezu je 7 cm. U výřezu pro spodní dřez je min. rádius 62 mm.
  • Prvky a provedení, které nejsou kupujícím výslovně specifikovány v objednávce, provádí prodávající samostatně a není později při určení způsobu provedení vázán pokyny kupujícího. Provedení je v souladu s technickou dokumentací výrobku a systémem řízení zpracovaný autorizovanou osobou č.218 pro prodávajícího podle ustanovení § 4 Nařízení vlády č.163/2002 Sb.
  • Tolerance nominální tloušťky v mm dle ČSN EN 1469:12 až30 mm ±10%, 30až80 mm ±3 mm, více než 80 mm ±5 mm ,
  • Tolerance délky a šířky v mm: do 600 mm a do tloušťky 50mm ±1mm, do 600 mm a tloušťky nad 50 mm ± 1,5 mm, nad délku 600 mm a tloušťky do 50 mm ±2 mm, nad600 mm a tloušťky nad 50mm ±3mm
  • Tolerance nominální tloušťky v mm dle ČSN EN12058: 12 až15 mm ± 1,5 mm, 15 až 30 mm ± 10%, 30 až 80 mm ± 3 mm,více než 80 mm ± 5mm,
  • Tolerance délky a šířky v mm: do 600 mm a do tloušťky 50 mm ±1mm, do 600 mm a tloušťky nad 50 mm ± 1,5 mm, nad délku 600 mm a tloušťky do 50 mm ±2 mm, nad 600 mm a tloušťky nad 50mm ±3mm.
  • U desek délky nad 2 m s realizací výřezu, musí být prodávajícím potvrzena reálná možnost dodání. V opačném případě, i když bude deska realizována v daném rozměru a dojde k jejímu rozlomení, bude stávající deska zkrácena a dělena nebo nastavena do celkové délky a kupující musí akceptovat vznik spáry a to, že deska nebude opětovně vyráběna v celku.
  • Prodávající je oprávněn umístit na dodávané výrobky logo své firny vč. kontaktních údajů, toto však nesmí nikterak zasahovat do funkčních ploch výrobku, narušovat vnější estetický pohled či jinak bránit účelu používání daného výrobku.
  • Pokud kupujícím vybraný kámen vykazuje odlišnost barvy či nekompaktní celistvost struktury povrchu kamene, pórovitost povrchu, drobné otvory či vlasové trhliny-lasce, mohou být tyto vyplněny tmely, které se barevně shodují s daným kamenem a rozsah použití nemá vliv na pevnost či funkčnost výrobku a nepovažuje se to za vadu materiálu. Konečná úprava povrchu přírodního kamene může zahrnovat použití vysprávek, plniv nebo jiných podobných materiálů k opravě dutin, poruch a trhlin. Tato úprava je konečná a je pokládána za součást běžného zpracování kamene.
  • Některé materiály požadované v opalovaném povrchu nebo povrchu Antic mohou vykazovat tzv.“řádkování“. Design povrchu kamene tvoří pruhy.

  Prodávající si vyhrazuje právo provádět takové změny na výrobcích a předmětu zakázek, které jsou motivovány modernizací technologie, výrobními inovacemi a nebo vedou ke zvýšení kvality předmětu zakázky.

  Ceny

  o Ceny výrobků (díla) jsou určeny cenovou kalkulací platnou v době uskutečnění dodávky po písemném odsouhlasení prodávajícím. Pokud po zaměření vznikne cenový rozdíl vlivem změny rozsahu zakázky, bude cenová nabídka upravena a kupující je povinen tuto cenu akceptovat a navýšení zaplatit.

  Platební podmínky, smluvní pokuty

  • V případě objednání výrobků (díla) na zakázku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zálohu v termínu a v dohodnuté výši – nejméně však 50 %, u zakázek s vyššími vstupními náklady 75 % odsouhlasené kupní ceny, pokud se strany nedohodnou jinak.

  Objednávka s montáží: druhá zálohová platba bude uhrazená před montáží – doplatek do plné výše ceny materiálu včetně opracování

  • Doplatek kupní ceny do plné výše musí být uhrazen minimálně tři dny předem před dohodnutým termínem plnění dodávky připsáním na účet Prodávajícího a Kupující prokáže zaplacení originálem výpisu svého peněžního ústavu, ze kterého jednoznačně vyplývá, že peněžní ústav provedl předmětnou platbu ve prospěch prodávajícího. Není-li doplatek uhrazen výše uvedeným způsobem, bude doplatek zaplacen v hotovosti při odběru výrobku nebo nejpozději při jeho montáži. Není-li ujednáno jinak, tento den je termínem splatnosti Kupní ceny (ceny díla).
  • Není-li doplatek ceny uhrazen ve výše uvedeném termínu, je prodávající oprávněn pozdržet dodávku výrobků (díla) do doby uhrazení doplatku. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním výrobků či díla a neodpovídá za škody, které vzniknou kupujícímu z důvodu pozdního plnění.
  • V případě, že kupující nezaplatí cenu díla v hotovosti v den montáže (pokud tak bylo dojednáno), je prodávající oprávněn dílo na náklady kupujícího odmontovat a odvézt. To platí i v případě, že kupující nebo jím pověřená osoba se nezúčastní předání díla (výrobků) v avizovaném termínu.
  • Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na povinnost kupujícího zaplatit cenu zboží (díla) v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě.
  • V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny zboží (díla) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,5% z částky, s jejíž úhradou je v prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, pokud mu tato v souvislosti s pozdní úhradou vznikla.
  • V případě stavební nepřipravenosti ze strany kupujícího, a tím zněmožnění plnění ze strany prodávajícího v daném termínu, budou kupujícímu vyúčtovány vícenáklady spojené s narušením plynulosti realizace zakázky. Kdy je fragmetace realizace zakázky do částečných výrobních celků spojena s dalšími vícenáklady na administrativu, dopravu a delší nestrojové časy. Navýšení činí 10% z celkové ceny zakázky.
  • Nedodržením platebních podmínek ztrácí kupující nárok na rabaty a slevy poskytnuté mu prodávajícím v rámci “smlouvy“, k níž se uvedené platby a platební podmínky vztahují. Prodávající je oprávněn tyto „ztracené“ rabaty a slevy kupujícímu vyúčtovat včetně DPH a kupující je povinen tuto částku prodávajícímu zaplatit.
  • Pro případ, že kupující nepřevezme zaplacené zboží nebo jeho část, bude mu toto zboží nebo jeho část rezervována maximálně 21 dnů. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení s převzetím zboží skladovací náklady ve výši 0,1% z kupní ceny tohoto zboží.   Pokud přes písemnou výzvu kupující nepřevezme zboží do 60 dnů od doručení výzvy, má se za to, že odstoupil od smlouvy a je povinen uhradit veškeré náklady s výrobou zboží spojené.
  • Každý odběr zboží nikoli přímo kupujícím je možno uskutečnit pouze po avízu Kupujícího o zmocnění dopravce (řidiče) či jiné osoby, která pro kupujícího převzetí provádí.

  Obaly

  • Výrobky jsou dodávány buď samostatně nebo na přepravních paletách. Cena palet není zahrnuta do ceny výrobků a jsou zapůjčovány oproti záloze ve výši 300,Kč/1ks. V případě nevrácení palet do 30 dnů je Prodávající oprávněn kupujícímu účtovat 300,-Kč/1kus a může následně odmítnout převzetí palet. Náklady na vrácení palet hradí Kupující.

  Skladování a použití dodaných výrobků musí být v souladu s pokyny vydanými Prodávajícím a uznávány v oboru Kamenictví. Je věcí Kupujícího si tyto pokyny (pravidla) opatřit.

  Výrobky je nutno skladovat na paletách uložených na tvrdém, rovném podkladě nebo v kovových stojanech tomu určených.

  Ochrana a ošetření kamene proti poškození – návod k použití.

  • Přírodní kámen se čistí omýváním vodou, případně s přísadou saponátových prostředků

  rozpuštěných ve vodě, doporučených pro kámen. Povrch kamene se nesmí čistit roztoky anorganických kyselin (solnou, sírovou aj.) a louhy, protože dochází k narušení povrchové zóny a otevření pórů. Přirozenou nasákavost kamene lze podstatně snížit impregnací, která je prováděna na objednávku kupujícím a za cenový příplatek (není součástí běžné zakázky).

  • Výrobky nutno chránit před potřísněním mazivy, naftou, barvivy, rzí a jinými látkami, které mohou v některých druzích kamene zanechat skvrny.
  • Kamenné výrobky je třeba chránit před mechanickým poškozením, a to jak rázem, tak vrypem. U leštěných dlažeb se doporučuje soustava rohožek proti přinášení abrazivních částic (např. písek).
  • Zakázky, jejichž součástí je montáž, je kupující povinen ochránit proti namočení 24 hod., proti zátěži 48 hod., proti mrazu a přímému slunci pak dle momentálních povětrnostních podmínek.

  Zakázka je splněna:

  Předáním zboží/naložením na dopravní prostředek kupujícího nebo veřejnému dopravci k přepravě

  pro kupujícího v sídle prodávajícího.

  Předáním zboží/vyložením na místě určeném kupujícím v objednávce, je-li doprava zajišťována prodávajícím.

  Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

  • Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží/dílu úplným zaplacením kupní ceny/ceny díla.
  • Za ukončení díla ze strany prodávajícího se považuje jeho předání kupujícímu a úplné zaplacení kupní ceny. Dílo se považuje za předané a převzaté písemným potvrzením o převzetí a předání díla. V případě, že se kupující nevyjádří v předávacím protokolu jinak či vůbec, má se dílo za převzaté bez závad.
  • Předáním zboží/zhotoveného díla a zaplacením kupní ceny/ceny díla nabývá kupující vlastnické právo.  Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží/díla. Prodávající zodpovídá za případné vady a nedodělky díla v době jeho předání.

  Záruční podmínky, reklamace

  • Vadný prvek z kamene je takový prvek, který jednou či více hodnotami rozměrů, tvarů, fyzikálních vlastností a hodnotami nebo znaky povrchové úpravy neodpovídá požadavkům stanovených ČSN EN nebo technické dokumentaci.
  • Za vadu se nepovažuje změna barvy nebo struktury materiálu, jelikož se jedná o přírodní kámen.   Za vadu se nepovažují žilky, vlásečnice a pruhy vzniklé tektonickou činností, případně přírodní trhliny vyplněné druhotnými materiály či konečná úprava povrchu za použití vysprávek, plniv nebo jiných podobných materiálů (viz výše).
  • U výrobků, jejíchž hraniční rozměry překročí 2 bm nebo údaje uváděné v technických listech, neposkytuje Prodávající záruku a neručí za rozměrovou a tvarovou stabilitu výrobku.
  • Z odpovědnosti za vady se vylučuje zboží/dílo, k jehož poškození došlo po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vlivem přepravy, neodborným skladováním, mechanickým nebo chemickým poškozením, opotřebením, neodbornou montáží a manipulací, nesprávným užíváním, živelnou pohromou apod.
  • Prodávající neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny souvislostmi spojenými s vadou na nemovitosti, (např. nepevné a praskající podloží, podlaha, zdivo apod.) a použitím věcí předaných mu ke zpracování kupujícím v případě, že prodávající ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně prodávající upozornil a kupující na jejich použití trval.
  • Dojde-li k poškození zboží/díla kupujícím nebo v důsledku dostatečně nezabezpečení staveniště před vstupem třetích osob před jeho předáním, nese kupující náklady spojené s opravou tohoto poškození.
  • Zjištěné vady a nedodělky se reklamují ihned při převzetí zakázky kupujícím.

  Oznámení vad je třeba provést písemnou formou, uvést, jak se vady projevují a jaký nárok z toho titulu kupující uplatňuje. K projednání reklamace se strany sejdou ve sjednaném termínu. Odsouhlasené oprávněně uplatněné vady budou prodávajícím odstraněny v dohodnutém termínu.  

  • Prodávající má právo po oznámení vad provést prohlídku reklamovaného zboží/díla , a to i opakovaně, a kupující je povinen tuto prohlídku umožnit. O této prohlídce učiní strany zápis. V případě, že výrobky jsou zabudovány do stavby, a ta později začne vykazovat vady (např. popraskané podlahy, stěny, nestabilní podloží, nedostatečné fixní obkládané konstrukce, korpusy kuchyní atd.), nenese prodávající odpovědnost za případné vícenáklady, spojené s vyřizováním takové reklamace v případě demontáže či dočasného omezení užívání. Pro výrobky předané kupujícímu v sídle prodávajícího, je místem uplatnění reklamace toto sídlo (Újezd 66).
  • V případě uznání odpovědnosti za vady zboží/díla  prodávající vady díla odstraní náhradní dodávkou za chybějící nebo vadné zboží, opravou věci/díla nebo slevou z kupní ceny/ceny díla.  Kupující pověřuje prodávajícího právem volby způsobu odstranění vady.
  • Nedodržením podmínek pro řádné uplatnění vad zboží/díla ze strany kupujícího se reklamace nepovažuje za platně učiněnou. Prodávající se v tomto případě zprošťuje odpovědnosti z vadného plnění.
  • Pokud není dohodnuto jinak, platí pro vady zboží/díla příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
  • Vyšší moc, zproštění odpovědnosti

  Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností plynoucích z uzavřených smluv ve smyslu těchto VOP, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit (vyšší moc).

  Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody vzniklé v důsledku kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami (např. zhotoviteli stavby, dodavateli dílčích plnění), zejména za škody následné nebo nepřímé.

  Všeobecná a závěrečná ustanovení

  • Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro právní jednání mezi prodávajícím a kupujícím příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

   Osobní údaje kupujícího, které jsou poskytnuty dobrovolně prodávajícímu za účelem splnění objednávky (smlouvy), jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu smlouvy uzavírané s kupujícím.

  • Prodávající si vyhrazuje provádět změny těchto obchodních podmínek. Změněná ustanovení, které druhá strana resp. kupující nemohl rozumně očekávat, jsou vůči němu neúčinná, pokud je výslovně nepřijal.

  Újezd, duben 2016

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti